EH: een speciale onderwijs­missie die we samen dragen!

financiën
tekst: Rob van der Moolen, Manager Algemene Zaken en Gerard Bijkerk, fondswerver
4 minuten leestijd

Een speciale missie vraagt bijzondere gezamenlijke inzet

De Evangelische Hogeschool is geen ‘gewone’ hogeschool die door de overheid wordt gesubsidieerd. Op de EH staat de relatie met God centraal en krijgt die vorm in geestelijk en praktisch onderwijs. We helpen jongeren de liefde van Christus te ontdekken als de beste basis voor hun leven. De kracht van deze missie is groot dankzij u en vele christenen met u die deze missie zo belangrijk vinden. De EH kan dit werk echter niet alleen voortzetten. Door uw betrokkenheid, voor velen al jarenlang, kan de EH nu voor het 46e jaar tot zegen zijn. En dat met een fors toegenomen aantal studenten! Het aantal fulltime studenten is maar liefst met 27 gestegen in vergelijking met vorig jaar: van 115 aanmeldingen gingen we naar 142! Dit geeft aan dat er bij jongeren behoefte is aan het onderwijs dat de EH biedt!

Urgentie van de EH Missie

Studenten die de EH doen, zijn lang niet altijd jongeren die al helemaal overtuigd christen zijn. Het valt op dat in toenemende mate jongeren zich aanmelden die met twijfels rondlopen. Enerzijds hebben zij een grote behoefte aan richting in hun leven in deze chaotische tijd, ze  zoeken dat in het verlangen om God en het christelijk geloof beter te leren kennen. Anderzijds vinden zij het ook lastig om zich aan Christus toe te vertrouwen. Dat komt bijvoorbeeld door een sterke twijfel aan de aanwezigheid van God en of Hij wel betrouwbaar is en goed. Deze tweestrijd is kenmerkend voor velen in het huidige geestelijke klimaat. Juist daarom is de missie van de EH van groot belang: het onderwijs en de geloofsgemeenschap van de EH resulteren voor zovelen van hen in het overwinnen van die angst en twijfel en het leren om stappen te zetten in geloof! Heel bemoedigend!

Waarom is er fondswerving nodig op de EH?

De overheid geeft de EH als onderwijsinstelling geen subsidie die andere hogescholen wel krijgen. De reden is dat andere hogescholen opleiden voor een verplicht vakdiploma. De EH is voor vervolgopleidingen geen verplichting, maar een vrije keuze om als christen gevormd en voorbereid te worden voor de toekomst. Fondswerving is dus noodzakelijk om de EH toch toegankelijk te houden voor iedere jongere.

Wat dragen studenten zelf financieel bij aan de EH?

De studenten en hun ouders zijn bereid zelf financieel aanzienlijk bij te dragen  Zij betalen het collegegeld en bijkomende kosten. Studenten betalen ook een eigen studentenbijdrage bij inschrijving. Gedurende het jaar zetten zij zich met elkaar in voor een grote fondswervingsactie (zoals de laatste twee jaar met de IMPACTDAY) voor een gezonde financiële situatie. Bovendien reizen EH-studenten niet gratis met het OV en kunnen zij geen lening aanvragen bij DUO, zoals bij andere hogescholen en universiteiten. Kortom: EH-studenten dragen, met hun ouders, stevig bij aan de missie.

FinanciEEL TEKORT van het afgelopen cursusjaar

De definitieve cijfers worden door de accountant nog in orde gemaakt. De EH kent de zogenaamde ‘gebroken’ boekjaren dat wil zeggen dat ze gelijklopen met de cursusjaren en niet met de kalenderjaren.

Globaal kunnen we u wel doorgeven dat de EH moest afsluiten met het forse financieel tekort van ruim € 170.000,-. Fondsen en bedrijven gaven weliswaar meer dan voorheen, maar giften van particulieren bleven opmerkelijk achter.

GROEIPLAN DONATEURS

De ontvangsten dekken dus helaas niet de financiën die de EH nodig heeft om de onderwijsmissie uit te kunnen voeren. Daarom is de groei van het aantal particuliere donateurs een zeer belangrijk actiepunt in fondswerving voor de EH.

Totaal benodigd aan giften
€ 1.300.000

Nog te ontvangen voor 1 juli 2023:
€ 1.180.000

De EH kent een gebroken boekjaar dat loopt van 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023.

Hoe kunt u ons helpen?

  • Extra gift. Bent u een giftgever die ons wil blijven steunen met losse giften? Dan is een extra gift zeer welkom om een toekomstig tekort te voorkomen.
  • Groeiplan naar donateurschap: het € 5,- per maand plan. Wilt u met de kennis van de financiën van de EH vaste donateur worden en uw jaarbijdrage aan de EH verhogen naar € 60,-? Dat is zeer welkom. Ga dan naar  www.vriendenvaneh.nl/particulieren/donateur-worden en laat het ons weten.
  • Een Periodieke gift overeenkomst is een mooie mogelijkheid als u al jaarlijks of structureel aan de EH geeft. Overweeg deze gunstige regeling omdat u deze rechtstreeks, zonder kosten van een notaris, met de EH kunt regelen. Dit is een fiscale regeling voor vijf jaar, waardoor het gehele bedrag dat u schenkt (zonder drempel) aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. U kunt zo méér schenken, omdat de fiscale beperking wegvalt. Kijk voor meer informatie op vriendenvaneh.nl en download het formulier.
  • Legaten en nalatenschappen. Vindt u de geestelijke vorming van uw kleinkinderen van levensbelang? U kunt in hun generatie investeren, ook als u er niet meer bent. De fakkel van het geloof wordt doorgegeven van generatie op generatie tot de wederkomst van Jezus Christus! Daarin mag de EH een belangrijke rol vervullen. Lees hier meer.

Hoe wordt het onderwijs van de EH gefinancierd?

De totale onderwijskosten per student zijn voor de EH vergelijkbaar met die van alle andere, reguliere hbo-instellingen. Dat is voor het EH-Basisjaar ca. € 8.400,- en voor het EH-Traject ca. € 5.000,-. Studenten en hun ouders dragen zelf bij in deze onderwijskosten via het college- en boekengeld: ca. € 3.400,- per student voor het EH-Basisjaar en € 2.300,- voor het EH-Traject. Voor het dan nog ontbrekende gedeelte ontvangt de EH geen onderwijssubsidie van de overheid. Voor elke Basisjaarstudent betekent dit dat er gemiddeld ruim € 5.000,- aan fondsenwerving nodig is en voor elke Trajectstudent is nog eens ruim € 2.500,- nodig.